องค์ประกอบและหน้าที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำ หน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผลข้อมูล  ประเภทของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ในส่วนของโปรแกรมระบบ  และโปรแกรมประยุกต์  การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมด้านการคํานวณและการใช้โปรแกรมนําเสนองาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของคอมพิวเตอร์ในอนาคต

            Introduction to Computer, using word processor program, using calculation program by spreadsheet and using presentation program, information technology system, practical use of information technology, presentation of information technology in various formats, using of internet and social networking regarding intellectual rights, laws, and ethics.

การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ประสาทและประสาทสัมผัส การแปรผันออกซิเจน ภาวะฉุกเฉินและการบาดเจ็บในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยครอบคลุมบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลและฟื้นฟูสภาพ

          Holistic nursing care for adult with musculoskeletal, neurological and sensory disorders, oxygenation alterations, emergency and trauma in acute, critical and chronic including nursing roles in health promotion, prevention, care and rehabilitation

เอกสารและเนื้อหาประกอบการสอนรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

         องค์ประกอบและหน้าที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำ หน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผลข้อมูล  ประเภทของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ในส่วนของโปรแกรมระบบ  และโปรแกรมประยุกต์  การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมด้านการคํานวณและการใช้โปรแกรมนําเสนองาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของคอมพิวเตอร์ในอนาคต

            Introduction to Computer, using word processor program, using calculation program by spreadsheet and using presentation program, information technology system, practical use of information technology, presentation of information technology in various formats, using of internet and social networking regarding intellectual rights, laws, and ethics.