ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล  การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยคำนึงถึงสิทธิทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

       Introduction to computer, digital technology, digital technology usages, information technology system, practical use of information technology, presentation of information technology in various formats, using of internet and social networking regarding intellectual rights, laws, and ethics