บทบาทของผดุงครรภ์ การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การประเมินทารก ในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง กลไกและกระบวนการคลอด การดูแลทารกแรกเกิดทันทีที่มีภาวะปกติ และแทรกซ้อน การดูแลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด การใช้การปฏิบัติผดุงครรภ์ โดยมุ่งเน้นการดูแลตนเองของสตรีและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

         ความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพ  ค่านิยมความเชื่อทางวัฒนธรรม การตรวจประเมินร่างกายทุกระบบ การฝึกในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินสุขภาพ การฝึกเขียนรายงานการตรวจร่างกาย

         Knowledge and skill in the area of health assessment across the lifespan, interviewing, the health history, cultural beliefs and values, physical assessment of body systems, supervised laboratory practice to develop health-appraisal skills, practice in documenting a comprehensive assessment

 คำอธิบายรายวิชา

                 โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดอวัยวะสร้างเลือด ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน ระบบการย่อยอาหาร   ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์ อวัยวะรับสัมผัสทั่วไปและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษของมนุษย์

                    Structure and function of cell and tissue of the integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, blood system, respiratory system, circulatory system, digestive system, excretory system, endocrine system, reproductive system, general and special sense organs of human

กระบวนการพยาบาลเป็นกรอบในการทำงานของพยาบาลให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพของบุคคลโดยครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ได้แก่ การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการฟื้นฟูสภาพ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ การวัดสัญญาณชีพ การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลแผล การหายใจ การให้ยา หลักการช่วยเหลือเพื่อเตรียมตรวจ หลักการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรับผู้ป่วยใหม่ การจำหน่ายตลอดจนการส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมและผู้ป่วยถึงแก่กรรมอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการ