เวกเตอร์  กลศาสตร์  งานและพลังงาน  พลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  การสั่นและ  คลื่น  ความร้อน  กลศาสตร์ของไหล

           Vectors, motion in one and two dimensions, forces and motion, newton’s laws, momentum and impulse, work and energy, mechanics of particles and rigid bodies, properties of matter, vibrations and waves, heat, fluid mechanics