แนวคิด  ทฤษฎีและผลการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนา  การเรียนรู้  การจูงใจ  กระบวนการทางปัญญาและการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในธรรมชาติของผู้เรียน  สามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรเพื่ออาชีพ การนำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีรูปแบบและเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

ทฤษฎีรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
การจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในการเรียนรู้ การพัฒนาด้านอารมณ์
สังคม 
ทฤษฎีรูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้