หลักและวิธีการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ การจัดการบริษัทข้ามชาติ วิธีการและกลยุทธ์ของการจัดการบริษัทข้ามชาติ หน้าที่ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดการเปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ