หลักการภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากรและภาษีบำรุงท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม