ศึกษาแนวคิดและความสำคัญทางกฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานด้านการจัดการสารสนเทศ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการกระทำความผิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเสียหายที่เกิดจากการรั่วของข้อมูล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิตามรัฐธรรมนูญ นโยบายด้านสารสนเทศของรัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ระบบอินเทอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนา แอพพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างการทำงาน และการเขียนโปรแกรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

               This course is an introduction to the use of object-oriented concepts for software development. It prepares students for the 451302 Object-Oriented Programming course. The course concentrates on objects and discusses very little Java syntax. It discusses the object-oriented paradigm in detail with particular emphasis on classes, objects, and the use of objects in user applications and applets. The course introduces encapsulation, inheritance, arrays of objects, and polymorphism. Students learn how to design classes and display the interaction of objects in visual form using the Unified Modeling Language. The course introduces several concepts from procedural programming such as primitive data types, assignment, conditionals, and repetitive loops. Three class hours per week.

คำอธิบายรายวิชา

                    องค์ประกอบและโครงสร้างของภาษาวิชวลเบสิค  ประเภทคำสั่ง  ประเภทของข้อมูล  วิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาวิชวลเบสิค  ฝึกหัดพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจด้วยภาษาวิชวลเบสิค

                        Component and structure of Visual Basic Language, type of command, data type, writing method for programming with Visual Basic Language, practical business application development practice with Visual Basic Language