ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

          Introduction to information systems, roles and components of information systems in organization, form and information system structure, business subsystem information, information system access, application for administration, data communication in information systems, and network systems.

รหัสและชื่อรายวิชา  451304  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ (Web-based Business Application Development)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารของอินเตอร์เน็ต โครงสร้างการทำงานและการเขียนโปรแกรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บไคลแอนท์ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่สารสนเทศ โปรแกรมและเครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการประยุกต์ในงานสารสนเทศ เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาหลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรกิจ ได้แก่ คำสั่งนำเข้าและส่งออก  ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ รูปแบบการดำเนินการ  การวนรอบ โปรแกรมย่อย   ฟังก์ชัน และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการฝึกและพัฒนาโปรแกรม
         Study of Internet system, concepts and principles of web design, website structure,web and links creation, web development by various languages and internet programs, application development, structure work and programming of both web server and web clients, recording data via forms, connection on web servers. Programming on web site connection to electronic commerce database.

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม : 
https://www.youtube.com/watch?v=aqIGuiwqpyA&list=PLMwoO-ZF901fDNglwwtOq8IsMOibgMRmw

คำอธิบายรายวิชา

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล การจัดการโครงสร้างและวิธีการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้อมูล การเรียกค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL

คำอธิบายรายวิชา

          วงจรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวางข้อกำหนดของโปรแกรมและข้อมูลเทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  การใช้เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม  ผังการทำงาน(Flow chart) คุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี  เทคนิคที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  การออกแบบจอภาพ  การออกแบบรายงาน  หลักการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การจัดทำเอกสารประกอบการเขียนโปรแกรม  ตั้งแต่เริ่มต้นวงจรถึงการเขียนคู่มือสำหรับผู้ใช้  และคู่มือทางเทคนิค  โดยนำโปรแกรมภาษาแบบมีโครงสร้างมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างแบบโครงสร้าง  ประเภทคำสั่ง  ประเภทข้อมูล  วิธีการเขียนโปรแกรมและฝึกพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจด้วยภาษาแบบโครงสร้าง

          วงจรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การวางข้อกำหนดของโปรแกรมและข้อมูลเทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้างการใช้เครื่องมือช่วยโปรแกรม  ผังการทำงาน (Flow Chart) คุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี  เทคนิคที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การออกแบบจอภาพ การออกแบบรายงาน หลักการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม  การจัดทำเอกสารประกอบการเขียนโปรแกรม  ตั้งแต่ เริ่มต้นวงจรจนถึงการเขียนคู่มือสำหรับผู้ใช้  คู่มือทางเทคนิค โดยการนำโปรแกรมภาษาปาสคาล (Pascal) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างภาษาปาสคาล  ประเภทคำสั่ง  ประเภทข้อมูล วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  ฝึกพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจด้วยภาษาปาสคาล

คำอธิบายรายวิชา Course description

แนะนำระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนประกอบต่างๆ แนะนำขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรายวิชานี้ใช้ภาษาซี (C Programming Language) ในการเขียนโปรแกรม ให้รู้จักการสร้างโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม การใช้ตัวแปร การดำเนินการ การแสดงข้อความ, ข้อมูล และการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำ if-else และ switch-case โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำหรือลูป for, while, do-while, การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม, การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน Array, String, และ Structure การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

ศึกษาอาชญากรรมและภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การประเมินระดับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  เทคนิคการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การใช้เครื่องมือในการจัดการด้านความปลอดภัย ศึกษาด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงข้อมูลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

Introduction to information systems, roles and components of information systems in organization, form and information system structure, business subsystem information, information system access, application for administration, data communication in information systems, and network systems.