ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในแง่การแปรรูปพลังงานการปรับตัวอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงาน อัตราการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ การอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิต สาเหตุและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมีและสารกัมมันตรังสีต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์ และวิธีป้องกัน หลักการและประโยชน์ของการใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์ และพืชที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ

                Study of relationship between humans and environments in cases of an energy transformation, adjustment for living together of lives, types of natural resources both with energy and without energy, use rate of resources consumptions, reservation and increases in productions, causes and revision of environmental deterioration, usefulness and harmfulness of various chemical and radioactive subjects towards humans and methods of protection, rules and usefulness of life utilization for controlling spreads of economical harmful animals and plants

มาตรการวัด พื้นที่และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู่ และความน่าจะเป็น การทำบัญชีรายวัน  รายรับ - รายจ่าย การคำนวณภาษีเงินได้ กำไร การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การผ่อนชำระรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

Measure area and volume as well as arrangements, categorization and probability associated with mathematics, keep a revenue journal - monitoring income tax, expenses and calculation of interest rates, installment payments, all of which can be used in daily life.