ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  การสื่อสารและทักษะทางการบริหารในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  รูปแบบการตัดสินใจในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงาน การใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อบริหารความขัดแย้ง  จิตวิทยาการบริหารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และแรงบันดาลใจ