ศึกษาแนวคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนปรัชญา รากฐานของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ ระบบการปกครอง ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน บริการสาธารณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลปกครอง และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิ ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ ทฤษฎี Judicial Reviews รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ