เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบทางเรขาคณิตประยุกต์  ระนาบ จุด เส้น ความยาวจริงของเส้น การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิก การให้ขนาดภาพฉายออร์โทกราฟิก  การเขียนภาพฉายพิคทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ภาพตัด ภาพช่วย และการเขียนภาพคลี่ ภาพร่างด้วยมือการเขียนแบบแสดงรายละเอียดและแบบประกอบ การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเบื้องต้น

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน แรงบิด การเคาะหักของเสา วงกลมโมห์และความเค้นผสม บรรทัดฐานของความเสียหาย  

๑๔๗ ๔๐๓   การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม               ๓(๒-๓-๖)

                 Use of Computer in Business and Industry

วิชาที่ต้องสอบผ่าน     : ๑๔๗ ๔๐๒ การวางแผนและควบคุมการผลิต

คำอธิบายรายวิชา      : การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์  การเสนอรายงานครอบคลุมปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

                                      Use of computer programs to business and industrial problems, solving the problems by applications of computer programs available, presentation in business and industrial problems.

๑๔๕ ๓๐๑    การควบคุมคุณภาพ                                                ๓(๓-๐-๖)

                 Quality Control

วิชาที่ต้องสอบผ่าน     : ๑๑๒ ๒๐๓  ความน่าจะเป็นและสถิติ

คำอธิบายรายวิชา      : แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่าง และเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความเชื่อถือได้ในการผลิต

                                      Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and control in production process, statistical quality control, control charts, process capability, quality inspection, sampling, and quality improvement tools, reliability engineering in manufacturing.

๑๑๒ ๒๐๔    การบริหารงานอุตสาหกรรม                                      ๓(๓-๐-๖)

                 Industrial Management

วิชาที่ต้องสอบผ่าน     : - ไม่มี -

คำอธิบายรายวิชา      : ทฤษฎีขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้างาน การสั่งการและควบคุม ระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการจัดการทางวิศวกรรม

                                      Theory of organization, concept and theory of management, management process: planning, organizing, staffing, directing and controlling, quality and environmental management system, standard system in industry, industrial management techniques.

หลักการของขั้นตอนการทำงานการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงานรวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ

          Principles of elements of works, analysis of production process by using of production process chart, flow process, man-machine chart, micro motion study, SIMO chart, work improvement and job design including applications of principles of motion economy, standardization of works operations, work sampling, time study principles, direct time study and elemental time data, determination of allowance factor and the use of standard time in establishing various production-based incentive schemes.

หลักการเบื้องต้นของอุบัติเหตุและความปลอดภัย ศึกษาหลักการป้องกันความสูญเสียในการผลิตทางอุตสาหกรรม  การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ปัจจัยมนุษย์ เทคนิคการเสริมสร้างความปลอดภัย หลักในการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

Basic principles of accidents and safety, study of loss prevention principles, design, analysis, and control of workplace hazards, human factors, system safety techniques, principles of safety management, and safety Laws.