แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทงานทางวิศวกรรม การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณสำหรับงานทางวิศวกรรมและการสืบค้นข้อมูลทางวิศวกรรม  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรต่อสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม

Introduction to engineers, types of engineering professions, preparation for engineering careers, basic knowledge of engineering, basic tools of engineering, computation tools and information searching, solving engineering problems, rolls and social responsibilities of engineers, ethics and code of conduct, laws, chartered engineers, professional societies.

ปฏิบัติการในหัวข้อและเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา ๑๒๒ ๒๐๒ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม อาทิเช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ เป็นต้น

สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร พื้นฐานทางปฏิบัติของการป้องกันหม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความต้องการพื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์รีเลย์กระแสเกิน การป้องกันการเกิดการลัดวงจรลงดินสำหรับสายส่ง การป้องกันเชิงผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบนำทางและรีเลย์แบบวัดระยะทาง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันในเขตของบัส

Causes and statistics of faults, fundamental of protection practices, instrument transformers and transducers, protection devices and protection system, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relays requirement, relay structures and characteristics, overcurrent and earth fault protection for transmission lines, differential protection, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, motor protection, transformer protection, generator protection, bus-zone protection.

คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง การควบคุมแสง แหล่งกำเนิดแสง การคำนวณ และออกแบบการส่องสว่างสำหรับภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานของการส่องสว่าง

          Physical characteristics of light, light and vision, light measurement, light control, light sources, lighting calculations and design for indoor and outdoor buildings, standards of illumination.

๑๒๒ ๒๐๑      วงจรไฟฟ้า                                                                ๓(๓-๐-๖)

                   Electric Circuits

วิชาที่ต้องสอบผ่าน     : ๑๑๑ ๑๐๒ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒

คำอธิบายรายวิชา      : อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน การเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลสนองสภาวะชั่วขณะ ผลตอบสนองสภาวะคงตัว แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส โครงข่ายไฟฟ้าสองพอร์ต

Circuit elements, node and mesh analysis, circuit theorems, resistance, inductance and capacitance, first and second order circuits, transient responses, steady state responses, phasor diagram, AC power circuits, three- phase systems, two-port networks.

คำบรรยายรายวิชา

ทบทวนความรู้พื้นฐานทางระบบไฟฟ้ากำลัง การเขียนไดอาแกรมแสดงระบบไฟฟ้ากำลัง สมการและการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง  การศึกษาการไหลของภาระ การคำนวณระบบส่งและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า การคำนวณหากำลังไฟฟ้าในระบบส่ง การควบคุมการส่งกำลังไฟฟ้า การคำนวณหากระแสลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบส่งกำลังไฟฟ้า การหาเสถียรภาพ  เศรษฐศาสตร์การดำเนินการ  การประสานทางฉนวน  การต่อลงดิน

basic of power systems, Diagram of power system, Formulation and analysis of power systems, A study of the flow, The power transmission and distribution system, Calculation of power, Control the transmission power, Calculation of symmetric and asymmetric short-circuit currents, Protection of power system, Stability, Economic operation, Coordination of insulation, Grounding.

คำบรรยายรายวิชา

แนวคิดในการออกแบบขั้นพื้นฐาน ระบบในการจ่ายไฟฟ้ากำลัง รหัสและมาตรฐานในการติดตั้งไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสายไฟ การต่อลงดิน การคำนวณการลัดวงจร การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังในสภาวะฉุกเฉิน

The basic design concept, Electrical power distribution system, Codes and standards in electrical installations, Drawing power, To estimate the load, Wiring and Grounding, Short-circuit calculations, Coordination of protective devices, Power factor improvement, Power systems in emergencies.